Material Specification Charts

下列类图表可以查看目录和技术规范中的所有产品。
从下列分类中选择查看图表
Silicone Rubber – Tin Cure ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 薄膜-重涂时间 固化时间 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 抗撕裂强度 抗拉强度 断裂伸长率 100 模量 收缩 温度-最低 温度-最高 导热系数 体积电阻率-ohms-cm 电容率-100hz 损耗因数-100hz 绝缘强度
  ›Mold Max™ 10T 14,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 10 1.09 g/cc 25.4 cu. in./lb. Translucent 87 pli 405 psi 586 % 29 psi 0.0025 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 14NV 7,500 cps 100A:10B 40 minutes 4 hours 14 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. White 87 pli 490 psi 600 % 35 psi 0.002 in. / in. -65 °F 400 °F 0.21 W/M*K 9.000000E+14 ohm/cm 3.4 0.02 >500 volts/mil
  ›Mold Max™ 15T 20,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 15 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Translucent 94 pli 490 psi 600 % 35 psi 0.002 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 20 25,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 20 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Light Pink 110 pli 555 psi 512 % 49 psi 0.001 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 25 25,000 cps 100A:5B 60 minutes 24 hours 25 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Purple 130 pli 577 psi 375 % 80 psi 0.001 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 27T 30,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 27 1.11 g/cc 25.0 cu. in./lb. Translucent 110 pli 575 psi 400 % 65 psi 0.002 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 29NV 10,000 cps 100A:10B 40 minutes 6 hours 29 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Yellow 96 pli 417 psi 361 % 54 psi 0.002 in. / in. -65 °F 400 °F 0.21 W/M*K 9.000000E+14 ohm/cm 3.4 0.02 >500 volts/mil
  ›Mold Max™ 30 25,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 30 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Pink 125 pli 577 psi 300 % 110 psi 0.002 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 40 45,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 40 1.14 g/cc 24.3 cu. in./lb. Mint Green 120 pli 550 psi 250 % 190 psi 0.004 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ 60 20,000 cps 100A:3B 40 minutes 24 hours 60 1.45 g/cc 19.1 cu. in./lb. Red 63 pli 398 psi 132 % 331 psi 0.0015 in. / in. -65 °F 560 °F 0.347 W/M*K 9.000000E+14 ohm/cm 3.4 0.02 >500 volts/mil
  ›Mold Max™ STROKE Brushable 100A:10B 30 minutes 60 minutes 16 hours 30 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. White 125 pli 577 psi 300 % 0.002 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›Mold Max™ XLS™ II 30,000 cps 100A:10B 40 minutes 24 hours 30 1.22 g/cc 22.7 cu. in./lb. Blue 110 pli 550 psi 375 % 95 psi 0.001 in. / in. -65 °F 400 °F 0.24 W/M*K 9.000000E+15 ohm/cm 3.4 0.002 >360 volts/mil
  ›Mold Max™ 10 15,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 10 1.15 g/cc 24.1 cu. in./lb. Light Pink 100 pli 473 psi 529 % 35 psi 0.001 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›OOMOO™ 25 4,250 cps 1A:1B 100A:130B 15 minutes 75 minutes 25 1.34 g/cc 20.6 cu. in./lb. Light Blue 40 pli 240 psi 250 % 0.0025 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›OOMOO™ 30 4,250 cps 1A:1B 100A:130B 30 minutes 6 hours 30 1.34 g/cc 20.6 cu. in./lb. Lavender 40 pli 240 psi 250 % 0.0025 in. / in. -65 °F 400 °F
  ›PoYo™ Putty Putty 20A:1B 100A:6B 5 minutes 30 minutes 40 1.30 g/cc 21.31 cu. in./lb. Light Pink 85 pli 450 psi 250 % 0.003 in. / in. -65 °F 400 °F
Silicone Rubber – Platinum Cure ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 固化时间 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 抗撕裂强度 Die C Tear Strength 抗拉强度 断裂伸长率 100 模量 收缩 温度-最低 温度-最高 导热系数 Refractive Index 体积电阻率-ohms-cm 损耗因数-100hz 电容率-100hz 绝缘强度
  ›Body Double™ Fast Set Brushable 1A:1B 1A:1B 90 seconds 7 minutes 25 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Aqua, Green 40 pli 450 psi 500 % <.001 in. / in.
  ›Body Double™ Silk Brushable 1A:1B 1A:1B 6 minutes 20 minutes 25 0.91 g/cc 30.4 cu. in./lb. Green <.001 in. / in.
  ›Body Double™ Standard Set Brushable 1A:1B 1A:1B 5 minutes 20 minutes 25 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Purple 40 pli 525 psi 500 % <.001 in. / in.
  ›Dragon Skin® 10 FAST 23,000 cps 1A:1B 1A:1B 8 minutes 75 minutes 10 1.07 g/cc 25.8 cu. in./lb. Translucent 102 pli 475 psi 1,000 % 22 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Dragon Skin® 10 MEDIUM 23,000 cps 1A:1B 1A:1B 20 minutes 5 hours 10 1.07 g/cc 25.8 cu. in./lb. Translucent 102 pli 475 psi 1,000 % 22 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Dragon Skin® 10 NV 6,000 cps 1A:1B 1A:1B 15 minutes 75 minutes 10 1.07 g/cc 25.8 cu. in./lb. Water White Translucent 90 pli 400 psi 663 % 27 psi <.001 in. / in.
  ›Dragon Skin® 10 SLOW 23,000 cps 1A:1B 1A:1B 45 minutes 7 hours 10 1.07 g/cc 25.8 cu. in./lb. Translucent 102 pli 475 psi 1,000 % 22 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Dragon Skin® 10 VERY FAST 23,000 cps 1A:1B 1A:1B 4 minutes 30 minutes 10 1.07 g/cc 25.8 cu. in./lb. Translucent 102 pli 475 psi 1,000 % 22 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Dragon Skin® 20 20,000 cps 1A:1B 1A:1B 25 minutes 4 hours 20 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Translucent 120 pli 550 psi 620 % 49 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Dragon Skin® 30 30,000 cps 1A:1B 1A:1B 45 minutes 16 hours 30 1.08 g/cc 25.7 cu. in./lb. Translucent 108 pli 500 psi 364 % 86 psi <.001 in. / in.
  ›Dragon Skin® FX‑ Pro 18,000 cps 1A:1B 1A:1B 12 minutes 40 minutes 2 1.062 g/cc 25.0 cu. in./lb. Translucent 61 pli 288 psi 763 % 37.8 psi <.001 in. / in.
  ›Ecoflex™ 00-20 3,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 4 hours 00-20 1.07 g/cc 26.0 cu. in./lb. Translucent 30 pli 160 psi 845 % 8 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Ecoflex™ 00-35 3,500 cps 1A:1B 2.5 minutes 5 minutes 00-35 1.07 g/cc 26.0 cu. in./lb. Off-White Translucent 38 pli 200 psi 900 % 10 psi <0.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Ecoflex™ 00-10 14,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 4 hours 00-10 1.04 g/cc 26.6 cu. in./lb. Translucent 22 pli 120 psi 800 % 8 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Ecoflex™ 00-30 3,000 cps 1A:1B 1A:1B 45 minutes 4 hours 00-30 1.07 g/cc 26.0 cu. in./lb. Translucent 38 pli 200 psi 900 % 10 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Ecoflex™ 00-50 8,000 cps 1A:1B 1A:1B 18 minutes 3 hours 00-50 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Translucent 50 pli 315 psi 980 % 12 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Ecoflex™ 5 13,000 cps 1A:1B 1A:1B 1 minute 5 minutes 5 1.07 g/cc 25.8 cu. in./lb. Translucent 75 pli 350 psi 1,000 % 15 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Ecoflex™ GEL 9,300 cps 1A:1B 1A:1B 15 minutes 2 hours 000-35 0.98 g/cc 28 cu. in./lb. Translucent >1000 % <.001 in. / in.
  ›Encapso® K 150 cps 1A:1B 1A:1B 120 minutes 24 hours 33 0.97 g/cc 28.6 cu. in./lb. Water Clear 0.001 in. / in.
  ›Equinox™ 35 FAST Putty 1A:1B 1A:1B 1 minute 7 minutes 35 1.25 g/cc 21.25 cu. in./lb. Light Purple 140 pli 520 psi 430 % 119 psi 0.0003 in. / in.
  ›Equinox™ 38 MEDIUM Putty 1A:1B 1A:1B 4 minutes 30 minutes 38 1.25 g/cc 21.25 cu. in./lb. Light Purple 140 pli 520 psi 430 % 119 psi <.0003 in. / in.
  ›Equinox™ 40 SLOW Putty 1A:1B 1A:1B 30 minutes 5 hours 40 1.25 g/cc 21.25 cu. in./lb. Light Purple 140 pli 520 psi 430 % 119 psi <.0003 in. / in.
  ›EZ-Brush® Vac Bag Silicone Brushable 1A:1B 1A:1B 30 minutes 3.5 hours 20 1.08 g/cc 25.7 cu. in./lb. Translucent Green 120 pli 550 psi 364 % 46 psi <.001 in. / in.
  ›EZ-Spray® Silicone 20 11,000 cps 1A:1B 3 minutes 20 minutes 20 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Translucent Green 100 pli 495 psi 470 % 47 psi <.001 in. / in. -65 °F 500 °F
  ›EZ-Spray® Silicone 22 11,000 cps 1A:1B 5 minutes 45 minutes 22 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Translucent Green 102 pli 490 psi 450 % 49 psi <.001 in. / in. -65 °F 500 °F
  ›EZ-Spray® Silicone 35 Sprayable 1A:1B 1.5 minutes 1 hour 35 1.15 g/cc 24.1 cu. in./lb. Purple 92 pli 490 psi 415 % <.001 in. / in.
  ›Mold Star™ 15 SLOW 12,500 cps 1A:1B 1A:1B 50 minutes 4 hours 15 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Green 88 pli 400 psi 440 % 55 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Mold Star™ 16 FAST 12,500 cps 1A:1B 1A:1B 6 minutes 30 minutes 16 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Blue-Green 88 pli 400 psi 440 % 55 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Mold Star™ 20T 11,000 cps 1A:1B 1A:1B 6 minutes 30 minutes 20 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Translucent 90 pli 420 psi 470 % 47 psi <.001 in. / in.
  ›Mold Star™ 30 12,500 cps 1A:1B 45 minutes 6 hours 30 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. Blue 88 pli 420 psi 339 % 96 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Rebound™ 25 Brushable 1A:1B 1A:1B 20 minutes 6 hours 25 1.14 g/cc 23.5 cu. in./lb. Orange 102 pli 515 psi 690 % <.001 in. / in.
  ›Rebound™ 40 Brushable 1A:1B 1A:1B 20 minutes 6 hours 40 1.14 g/cc 23.5 cu. in./lb. Green 106 pli 486 psi 324 % <.001 in. / in.
  ›Rubber Glass® 150 cps 1A:1B 120 minutes 16 hours 33 0.99 g/cc 28.6 cu. in./lb. Clear <.001 in. / in. 3.17 319 volts/mil
  ›Smooth-Sil™ 935 40,000 cps 100A:10B 45 minutes 24 hours 35 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Blue 115 pli 650 psi 300 % 170 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Smooth-Sil™ 940 35,000 cps 100A:10B 30 minutes 24 hours 40 1.18 g/cc 23.4 cu. in./lb. Pink 100 pli 600 psi 300 % 200 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Smooth-Sil™ 945 30,000 cps 1A:1B 1A:1B 25 minutes 6 hours 45 1.24 g/cc 22.3 cu. in./lb. Purple 120 pli 700 psi 320 % 260 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Smooth-Sil™ 950 35,000 cps 100A:10B 45 minutes 18 hours 50 1.24 g/cc 22.3 cu. in./lb. Blue 155 pli 725 psi 320 % 272 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Smooth-Sil™ 960 30,000 cps 100A:10B 45 minutes 16 hours 60 1.25 g/cc 22.2 cu. in./lb. Green 110 pli 650 psi 270 % 280 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›Solaris® 1,200 cps 1A:1B 1A:1B 240 minutes 24 hours 15 0.99 g/cc 28.1 cu. in./lb. Clear 180 psi 290 % 25 psi <.001 in. / in. -149 °F 400 °F 0.18 W/M*K 1.41 nm 3.16E+15 ohm/cm 0.00 2.78 366 volts/mil
  ›SORTA-Clear™ 12 6,000 cps 1A:1B 1A:1B 40 minutes 12 hours 12 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Water White Translucent 66 pli 320 psi 590 % 23 psi <.001 in. / in.
  ›SORTA-Clear™ 18 21,000 cps 100A:10B 60 minutes 24 hours 18 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Water Clear Translucent 80 pli 425 psi 545 % 35 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
  ›SORTA-Clear™ 37 35,000 cps 1A:1B 1A:1B 25 minutes 4 hours 37 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Water Clear Translucent 105 pli 600 psi 400 % 90 psi <.001 in. / in.
  ›SORTA-Clear™ 40 35,000 cps 100A:10B 60 minutes 16 hours 40 1.08 g/cc 25.6 cu. in./lb. Water Clear Translucent 120 pli 800 psi 400 % 90 psi <.001 in. / in. -65 °F 450 °F
Urethane Rubber ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 薄膜-重涂时间 Handling Time 固化时间 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 Die C Tear Strength 抗拉强度 断裂伸长率 100 模量 收缩
  ›Brush-On® 35 Brushable 1A:1B 100A:67B 20 minutes 16 hours 35 1.29 g/cc 21.5 cu. in./lb. Grey-Green 57 pli 335 psi 1,000 % <.001 in. / in.
  ›Brush-On® 40 Brushable 1A:1B 100A:125B 20 minutes 16 hours 40 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Off White 60 pli 300 psi 1,000 % <.001 in. / in.
  ›Brush-On® 50 Brushable 1A:1B 100A:125B 20 minutes 16 hours 50 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Off White 80 pli 500 psi 400 % <.001 in. / in.
  ›Brush-On® 60 Brushable 1A:1B 100A:125B 20 minutes 16 hours 60 1.18 g/cc 23.5 cu. in./lb. Off White 80 pli 630 psi 400 % <.001 in. / in.
  ›Clear Flex™ 30 750 cps 1A:1B 100A:94B 15 minutes 16 hours 30 1.03 g/cc 26.9 cu. in./lb. Clear 54 pli 725 psi 675 % 0.002 in. / in.
  ›Clear Flex™ 50 250 cps N/A 1A:2B 25 minutes 16 hours 50 1.04 g/cc 26.8 cu. in./lb. Clear 25 pli 250 psi 500 % 0.0015 in. / in.
  ›Clear Flex™ 95 250 cps N/A 1A:1.5B 25 minutes 16 hours 95 1.04 g/cc 26.8 cu. in./lb. Clear 200 pli 2,500 psi 175 % 0.0028 in. / in.
  ›Econ® 60 1,400 cps 1A:1B 1A:1B 6 minutes 4 hours 16 hours 60 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Translucent Amber 85 pli 350 psi 500 % 82 psi <0.001 in. / in.
  ›Econ® 80 1,200 cps 1A:1B 100A:90B 13 minutes 24 hours 80 1.06 g/cc 26.16 cu. in./lb. Translucent 77 pli 955 psi 127 % 670 psi 0.0014 in. / in.
  ›EZ-Mix® 40 Brushable 1A:1B 100A:95B 18 minutes 16 hours 40 1.025 g/cc 27 cu. in./lb. Grey 67 pli 420 psi 577 % <.001 in. / in.
  ›EZ-Spray® 45 Sprayable 1A:1B 20 minutes 16 hours 45 1.025 g/cc 27 cu. in./lb. Light Blue 100 pli 510 psi 375 % <.001 in. / in.
  ›PMC®-121 30/DRY 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 30 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear Amber 75 pli 400 psi 1,000 % 82 psi < .001 in. / in.
  ›PMC®-121 30/WET 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 30 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear Amber 75 pli 400 psi 1,000 % 82 psi < .001 in. / in.
  ›PMC®-121 50/WET 1,400 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 50 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear Amber 85 pli 350 psi 500 % 82 psi < .001 in. / in.
  ›PMC®-724 4,000 cps 10A:100B 20 minutes 16 hours 40 1.38 g/cc 20.1 cu. in./lb. Off-White 90 pli 600 psi >700 % 80 psi <.001 in. / in.
  ›PMC®-744 3,400 cps 2A:1B 2A:1B 15 minutes 16 hours 44 1.01 g/cc 27.5 cu. in./lb. Beige 90 pli 300 psi 400 % 90 psi < .001 in. / in.
  ›PMC®-746 1,200 cps 2A:1B 2A:1B 15 minutes 16 hours 60 1.03 g/cc 26.9 cu. in./lb. Amber 100 pli 700 psi 650 % 220 psi < .001 in. / in.
  ›PMC®-770 3,000 cps 2A:1B 30 minutes 16 hours 70 1.04 g/cc 26.5 cu. in./lb. Light Amber 200 pli 750 psi 750 % 250 psi <.001 in. / in.
  ›PMC®-780 DRY 2,000 cps 2A:1B 2A:1B 25 minutes 48 hours 80 1.02 g/cc 27.2 cu. in./lb. Light Amber 200 pli 900 psi 750 % 400 psi <.001 in. / in.
  ›PMC®-780 WET 2,000 cps 2A:1B 2A:1B 25 minutes 48 hours 80 1.02 g/cc 27.2 cu. in./lb. Light Amber 200 pli 900 psi 750 % 400 psi <.001 in. / in.
  ›PMC®-790 3,000 cps 2A:1B 2A:1B 20 minutes 48 hours 90 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Clear Amber 300 pli >2000 psi 550 % 640 psi <.001 in. / in.
  ›ReoFlex® 20 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 20 1.01 g/cc 27.3 cu. in./lb. Off White 60 pli 200 psi 1,000 % 27 psi <.001 in. / in.
  ›ReoFlex® 30 1,500 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 30 1.01 g/cc 27.5 cu. in./lb. Off White 82 pli 450 psi 1,000 % 67 psi <.001 in. / in.
  ›ReoFlex® 40 1,500 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 40 1.02 g/cc 27.2 cu. in./lb. Off White 85 pli 490 psi 1,000 % 73 psi <.001 in. / in.
  ›ReoFlex® 50 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 50 minutes 16 hours 50 1.01 g/cc 27.4 cu. in./lb. Off White 120 pli 580 psi 435 % 152 psi <.001 in. / in.
  ›ReoFlex® 60 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 50 minutes 16 hours 60 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Off White 132 pli 782 psi 581 % 256 psi <.001 in. / in.
  ›Simpact™ 60A 1,100 cps 1A:1B 100A:94B 4 minutes 2 hours 48 hours 60 1.08 g/cc 25.7 cu. in./lb. White 142 pli 990 psi 400 % 312 psi <.007 in. / in.
  ›Simpact™ 85A 1,100 cps 85A:100B 4 minutes 2 hours 48 hours 85 1.09 g/cc 25.4 cu. in./lb. Off White 182 pli 1,573 psi 164 % 1,213 psi <.007 in. / in.
  ›UreCoat® 3,800 cps 100A:10B 8 minutes 30 minutes 16 hours 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent Amber 256 pli 1,360 psi 876 % 503 psi
  ›VytaFlex® 10 3,100 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 24 hours 10 1.00 g/cc 27.9 cu. in./lb. Off-White 38 pli 200 psi 1,000 % 25 psi <.001 in. / in.
  ›VytaFlex® 20 1,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 20 1.00 g/cc 27.7 cu. in./lb. Clear Amber 60 pli 200 psi 1,000 % 50 psi <.001 in. / in.
  ›VytaFlex® 30 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 30 1.02 g/cc 27.3 cu. in./lb. Off-White 78 pli 500 psi 1,000 % 65 psi <.001 in. / in.
  ›VytaFlex® 40 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 minutes 16 hours 40 1.03 g/cc 26.9 cu. in./lb. Off-White 82 pli 522 psi 660 % 100 psi <.001 in. / in.
  ›VytaFlex® 50 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 60 minutes 16 hours 50 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Off-White 102 pli 588 psi 400 % 215 psi <.001 in. / in.
  ›VytaFlex® 60 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 60 minutes 16 hours 60 1.04 g/cc 26.6 cu. in./lb. Off-White 136 pli 880 psi 480 % 300 psi <0.001 in. / in.
Urethane Resins and Coatings ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 Handling Time 固化时间 Shore D Hardness 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 Die C Tear Strength 抗拉强度 Tensile Modulus Ultimate Tensile 断裂伸长率 100 模量 Compressive Strength Compressive Modulus Flexural Strength Flexural Modulus 收缩 Heat Deflection Temp Heat Deflection With Post Cure
  ›Crystal Clear® 200 600 cps 100A:90B 20 minutes 16 hours 80 1.036 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear 2,500 psi 10 % 6,385 psi 40,000 psi 10,650 psi 200,000 psi 0.001 in. / in. 120 °F
  ›Crystal Clear® 202 600 cps 100A:90B 9 minutes 90 minutes 80 1.036 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear 3,500 psi 10 % 4,200 psi 44,000 psi 5,390 psi 183,200 psi 0.0125 in. / in. 120 °F
  ›Crystal Clear® 204 600 cps 100A:90B 2 hours 48 hours 80 1.036 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear 3,500 psi 10 % 4,200 psi 44,000 psi 5,390 psi 183,200 psi 0.002 in. / in. 120 °F
  ›Crystal Clear® 206 600 cps 100A:90B 4.5 hours 7 days 80 1.036 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear 2,500 psi 10 % 6,385 psi 40,000 psi 10,650 psi 200,000 psi 0.002 in. / in. 120 °F
  ›Crystal Clear® 220 675 cps 100A:75B 22 minutes Overnight Followed By Post Cur e 85 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Clear 8,190 psi 12 % 10,100 psi 87,000 psi 11,400 psi 305,000 psi 0.0173 in. / in. 176 °F
  ›Crystal Clear® 221 675 cps 100A:75B 75 minutes Overnight Followed By Post Cur e 85 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Clear 286,000 psi 8,190 psi 12 % 10,100 psi 87,000 psi 11,400 psi 305,000 psi 0.0173 in. / in. 176 °F
  ›EZ-Spray® Plastic Variable 1A:1B 2 seconds 3 hours 75 1.11 g/cc 25 cu. in./lb. Off White 100,000 psi 2,650 psi 10 % 5,000 psi 45,000 psi 5,000 psi 153,000 psi 0.016 in. / in. 130 °F
  ›EZ-Spray® Styrocoat® Variable 1A:1B 2 seconds 60 minutes 80 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. Off White 131,000 psi 3,170 psi 20 % 5,000 psi 47,600 psi 6,400 psi 205,000 psi 0.015 in. / in. 130 °F
  ›Feather Lite™ 410 cps 1A:1B 8.5 minutes 2 hours 58 0.67 g/cc 41.3 cu. in./lb. Beige 156,000 psi 2,160 psi 1.6 % 3,070 psi 53,700 psi 3,440 psi 164,300 psi 0.003 in. / in. 140 °F
  ›Plasti-Paste® Light Paste 1A:3B 41A:100B 10 minutes 90 minutes 70 1.16 g/cc 23.9 cu. in./lb. Off White 168,100 psi 1,600 psi 1.5 % 3,420 psi 48,800 psi 3,410 psi 150,000 psi 0.005 in. / in. 130 °F
  ›Plasti-Paste® II Light Paste 1A:2B 62A:100B 10 minutes 90 minutes 70 1.0 g/cc 27.73 cu. in./lb. Off White 235,000 psi 2,150 psi 1.14 % 4,980 psi 62,700 psi 3,840 psi 203,000 psi 0.005 in. / in. 130 °F
  ›Shell Shock® FAST 3,000 cps 1A:4B 1A:5B 3 minutes 60 minutes 85 1.60 g/cc 17.3 cu. in./lb. Beige 3,100 psi 435,000 psi 0.4 % 9,000 psi 500,000 psi 7,150 psi 980,000 psi 0.0006 in. / in. 135 °F
  ›Shell Shock® SLOW 3,000 cps 1A:4B 1A:5B 8 minutes 5 hours 85 1.60 g/cc 17.3 cu. in./lb. Beige 3,100 psi 435,000 psi 0.4 % 9,000 psi 500,000 psi 7,150 psi 980,000 psi 0.0006 in. / in. 135 °F
  ›Simpact™ 60A 1,100 cps 1A:1B 100A:94B 4 minutes 2 hours 48 hours 60 1.08 g/cc 25.7 cu. in./lb. White 142 pli 990 psi 400 % 312 psi <.007 in. / in.
  ›Simpact™ 85A 1,100 cps 85A:100B 4 minutes 2 hours 48 hours 85 1.09 g/cc 25.4 cu. in./lb. Off White 182 pli 1,573 psi 164 % 1,213 psi <.007 in. / in.
  ›SMASH!® Plastic 900 cps 1A:1B 1A:1B 5 minutes 90 minutes 80 1.036 g/cc 26.7 cu. in./lb. Clear 0.0001 in. / in.
  ›Smooth-Cast® 300 80 cps 1A:1B 100A:90B 3 minutes 10 minutes 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. White 3,000 psi 139,500 psi 5 % 4,000 psi 45,800 psi 4,510 psi 128,000 psi 0.01 in. / in. 120 °F
  ›Smooth-Cast® 300Q 80 cps 1A:1B 100A:90B 30 seconds 5 minutes 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. White 3,000 psi 139,500 psi 5 % 4,000 psi 45,800 psi 4,510 psi 128,000 psi 0.01 in. / in. 120 °F
  ›Smooth-Cast® 305 80 cps 1A:1B 100A:90B 7 minutes 30 minutes 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. White 3,000 psi 134,000 psi 7.5 % 3,800 psi 44,900 psi 4,000 psi 118,000 psi 0.0065 in. / in. 120 °F
  ›Smooth-Cast® 310 80 cps 1A:1B 100A:90B 20 minutes 4 hours 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. White 3,000 psi 134,000 psi 7.5 % 3,800 psi 44,900 psi 4,000 psi 118,000 psi 0.0065 in. / in. 120 °F
  ›Smooth-Cast® 320 80 cps 1A:1B 100A:90B 3 minutes 10 minutes 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Off White 3,000 psi 138,000 psi 10 % 3,650 psi 45,800 psi 4,500 psi 132,000 psi 0.01 in. / in. 140 °F
  ›Smooth-Cast® 321 80 cps 1A:1B 100A:90B 9 minutes 30 minutes 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Off White 3,000 psi 138,000 psi 8 % 3,550 psi 40,300 psi 3,500 psi 110,000 psi 0.007 in. / in. 140 °F
  ›Smooth-Cast® 322 80 cps 1A:1B 100A:90B 20 minutes 4 hours 70 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Off White 3,000 psi 134,000 psi 8 % 3,550 psi 40,300 psi 3,500 psi 110,000 psi 0.007 in. / in. 140 °F
  ›Smooth-Cast® 326 100 cps 1A:1B 115A:100B 9 minutes 60 minutes 72 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Clear Amber 3,170 psi 140,000 psi 10 % 3,080 psi 32,200 psi 3,100 psi 95,700 psi 0.0075 in. / in. 120 °F
  ›Smooth-Cast® 327 100 cps 1A:1B 115A:100B 20 minutes 4 hours 72 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Clear Amber 3,170 psi 140,000 psi 10 % 3,080 psi 32,200 psi 3,100 psi 95,700 psi 0.0075 in. / in. 120 °F
  ›Smooth-Cast® 380 1,140 cps 1A:1B 1A:1B 6 minutes 60 minutes 82 1.74 g/cc 15.9 cu. in./lb. Tan 3,550 psi 490,000 psi 1.43 % 7,860 psi 126,000 psi 4,870 psi 315,000 psi 0.0025 in. / in. 125 °F
  ›Smooth-Cast® 385 3,000 cps 1A:5B 20 minutes 2 hours 85 1.60 g/cc 17.3 cu. in./lb. Beige 3,100 psi 400,000 psi 1 % 8,500 psi 400,000 psi 5,900 psi 433,000 psi 0.0006 in. / in. 135 °F
  ›Smooth-Cast® 45D 250 cps 1A:1B 100A:93B 5 minutes 30 minutes 45 1.10 g/cc 25.2 cu. in./lb. Translucent White 1,560 psi 100 % 0.007 in. / in.
  ›Smooth-Cast® 57D 300 cps 1A:1B 100A:93B 3 minutes 30 minutes 57 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent White 2,420 psi 100 % 0.012 in. / in.
  ›Smooth-Cast® 60D 430 cps 1A:1B 100A:93B 5 minutes 30 minutes 60 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent White 2,420 psi 100 % 0.012 in. / in.
  ›Smooth-Cast® 61D 430 cps 1A:1B 100A:93B 7 minutes 60 minutes 61 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent White 2,420 psi 100 % 0.012 in. / in.
  ›Smooth-Cast® 65D 120 cps 1A:1B 100A:93B 2.5 minutes 15 minutes 65 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. White 2,400 psi 20 % 0.01 in. / in.
  ›Smooth-Cast® 66D 120 cps 1A:1B 100A:90B 7 minutes 60 minutes 66 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Grey 2,400 psi 20 % 0.01 in. / in.
  ›Smooth-Cast® ONYX™ FAST 100 cps 100A:100B 120A:100B 2.5 minutes 15 minutes 80 1.09 g/cc 27.7 cu. in./lb. Black 5,840 psi 246,000 psi 4 % 8,760 psi 77,400 psi 8,280 psi 246,000 psi 0.010 in. / in. 250 °F
  ›Smooth-Cast® ONYX™ SLOW 100 cps 100A:100B 120A:100B 5 minutes 90 minutes 80 1.09 g/cc 27.7 cu. in./lb. Black 7,660 psi 374,000 psi 3 % 11,400 psi 97,900 psi 10,230 psi 286,000 psi 0.012 in. / in. 212 °F
  ›Smooth-Cast™ 325 100 cps 1A:1B 115A:100B 2.5 minutes 10 minutes 72 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Clear Amber 3,170 psi 140,000 psi 10 % 3,500 psi 36,500 psi 3,690 psi 101,000 psi 0.01 in. / in. 120 °F
  ›TASK™ 11 2,000 cps 100A:100B 20 minutes 16 hours 60 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. Translucent White 2,500 psi 100 % 0.0024 in. / in.
  ›TASK™ 12 2,400 cps 100A:44B 20 minutes 16 hours 60 1.08 g/cc 26 cu. in./lb. Clear Amber 2,700 psi 300 % 0.001 in. / in.
  ›TASK™ 2 150 cps 1A:1B 115A:100B 7 minutes 60 minutes 80 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. White 6,650 psi 290,000 psi 6 % 8,300 psi 78,000 psi 9,500 psi 288,000 psi 0.005 in. / in. 134 °F
  ›TASK™ 3 150 cps 1A:1B 115A:100B 20 minutes 90 minutes 80 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. White 6,650 psi 290,000 psi 6 % 8,300 psi 78,000 psi 9,500 psi 288,000 psi 0.0025 in. / in. 134 °F
  ›TASK™ 4 250 cps 100A:100B 20 minutes 16 hours 83 1.167 g/cc 23.9 cu. in./lb. Ivory 6,500 psi 130,000 psi 4 % 7,400 psi 75,000 psi 9,000 psi 204,000 psi 0.0035 in. / in. 110 °F
  ›TASK™ 5 600 cps 1A:1B 1A:1B 3 minutes 15 minutes 77 1.1 g/cc 25.2 cu. in./lb. Tan 4,530 psi 200,000 psi 5 % 6,700 psi 83,000 psi 6,480 psi 216,000 psi 0.007 in. / in. 145 °F
  ›TASK™ 6 800 cps 1A:1B 1A:1B 7 minutes 75 minutes 75 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. Tan 5,200 psi 146,000 psi 4 % 5,570 psi 65,000 psi 6,200 psi 182,500 psi 0.0031 in. / in. 162 °F
  ›TASK™ 7 200 cps 1A:1B 104A:100B 2.5 minutes 10 minutes 73 1.2 g/cc 23.1 cu. in./lb. White 3,390 psi 150,700 psi 15.1 % 5,140 psi 57,600 psi 5,450 psi 148,900 psi 0.0111 in. / in. 131 °F
  ›TASK™ 8 100 cps 1A:1B 120A:100B 2.5 minutes 15 minutes 80 1.09 g/cc 25.4 cu. in./lb. Off-White 5,840 psi 246,000 psi 4 % 8,760 psi 77,400 psi 8,280 psi 271,000 psi 0.01 in. / in. 194 °F 263 °F
  ›TASK™ 9 300 cps 1A:1B 115A:100B 7 minutes 1 hour 85 1.14 g/cc 24.3 cu. in./lb. Clear Amber 7,800 psi 370,000 psi 6 % 11,000 psi 98,000 psi 11,850 psi 350,000 psi 0.009 in. / in. 131 °F
  ›TASK™ 13 800 cps 100A:120B 3 minutes 20 minutes 50 1.15 g/cc 24.1 cu. in./lb. Black 1,800 psi 125 % 0.005 in. / in.
  ›TASK™ 14 800 cps 100A:120B 10 minutes 45 minutes 50 1.15 g/cc 24.1 cu. in./lb. Black 1,800 psi 125 % 0.0035 in. / in.
  ›TASK™ 15 600 cps 75A:100B 6 minutes 1 hour 75 1.12 g/cc 24.7 cu. in./lb. Opaque White 2,720 psi 126,000 psi 20 % 5,450 psi 60,000 psi 170,000 psi 0.0042 in. / in. 117 °F
  ›TASK™ 16 1,400 cps 1A:2B 6 minutes 24 hours 30 80 1.08 g/cc 25.64 cu. in./lb. Light Yellow 197 pli 2,264 psi 233 % 855 psi 0.0025 in. / in.
  ›TASK™ 18 4,400 cps 26A:100B 20 minutes 16 hours 88 1.57 g/cc 17.6 cu. in./lb. Metal Gray 3,250 psi 514,000 psi 1 % 8,420 psi 97,300 psi 10,700 psi 86,000 psi 0.0006 in. / in. 149 °F
  ›TASK™ 21 500 cps 2A:1B 2A:1B 6 minutes 1 hour 75 1.07 g/cc 25.9 cu. in./lb. White 5,500 psi 270,000 psi 7.5 % 7,100 psi 78,500 psi 7,100 psi 250,000 psi 0.0058 in. / in. 144 °F
Epoxy Casting, Coating and Laminating Resins ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 Thin Film Working Time 薄膜-重涂时间 Tack Free Time 固化时间 Barcol 935 Hardness Shore D Hardness 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 抗拉强度 Tensile Modulus Ultimate Tensile Tensile Elongation 断裂伸长率 Compressive Strength Compressive Modulus Flexural Strength Flexural Modulus 收缩 Heat Deflection Temp Flexural Modulus on 6 ply / 10 oz. Laminate Buoyant Force Heat Deflection With Post Cure Ultimate Tensile on 6 ply / 10 oz. Laminate Flexural Strength on 6 ply / 10 oz. Laminate Tensile Modulus on 6 ply / 10 oz. Laminate
  ›EpoxAcast® 650 + 101 Hardener 7,000 cps 100A:12B 20 minutes 1 hour 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Off White 1,503,000 psi 6,000 psi 16,350 psi 142,600 psi 5,890 psi 710,000 psi 0.001 in. / in. 129 °F
  ›EpoxAcast® 650 + 102 Hardener 7,000 cps 100A:13B 90 minutes 4 hours 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Off White 1,503,000 psi 6,000 psi 16,350 psi 142,600 psi 5,890 psi 710,000 psi 0.001 in. / in. 129 °F
  ›EpoxAcast® 650 + 103 Hardener 7,000 cps 100A:14B 3.5 hours 24 hours 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Off White 6,000 psi 16,350 psi 142,600 psi 5,890 psi 710,000 psi 0.001 in. / in. 129 °F
  ›EpoxAcast® 650 + HT Hardener 5,000 cps 100A:10B 3 hours 24 hours 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Off White 1,079,000 psi 6,900 psi 15,980 psi 134,400 psi 10,850 psi 775,000 psi 0.007 in. / in. 187 °F
  ›EpoxAcast® 650 BLACK + 101 Hardener 7,000 cps 100A:12B 20 minutes 1 hour 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Black 1,503,000 psi 6,000 psi 16,350 psi 142,600 psi 5,890 psi 710,000 psi 0.001 in. / in. 129 °F
  ›EpoxAcast® 650 BLACK + 102 Hardener 7,000 cps 100A:13B 90 minutes 4 hours 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Black 1,503,000 psi 6,000 psi 16,350 psi 142,600 psi 5,890 psi 710,000 psi 0.001 in. / in. 129 °F
  ›EpoxAcast® 650 BLACK + 103 Hardener 7,000 cps 100A:14B 3.5 hours 24 hours 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Black 1,503,000 psi 6,000 psi 16,350 psi 142,600 psi 5,890 psi 710,000 psi 0.001 in. / in. 129 °F
  ›EpoxAcast® 650 BLACK + HT Hardener 5,000 cps 100A:10B 3 hours 24 hours 93 1.52 g/cc 18.22 cu. in./lb. Black 1,079,000 psi 6,900 psi 15,980 psi 134,000 psi 10,850 psi 775,000 psi 0.007 in. / in. 187 °F
  ›EpoxAcast® 655 + 101 Hardener 23,000 cps 100A:10B 30 minutes 3 hours 90 1.66 g/cc 16.7 cu. in./lb. Grey 2,040,000 psi 4,810 psi 12,500 psi 125,500 psi 7,660 psi 1,403,000 psi 0.0006 in. / in. 135 °F
  ›EpoxAcast® 655 + 102 Hardener 23,000 cps 100A:11B 75 minutes 9 hours 90 1.66 g/cc 16.7 cu. in./lb. Grey 2,040,000 psi 4,810 psi 12,500 psi 125,500 psi 7,660 psi 1,403,000 psi 0.0006 in. / in. 135 °F
  ›EpoxAcast® 655 + 103 Hardener 23,000 cps 100A:12B 3.5 hours 24 hours 90 1.66 g/cc 16.7 cu. in./lb. Grey 2,040,000 psi 4,810 psi 12,500 psi 125,500 psi 7,660 psi 1,403,000 psi 0.0006 in. / in. 135 °F
  ›EpoxAcast® 655 + HT Hardener 12,000 cps 100A:8B 4 hours 24 hours 90 1.64 g/cc 16.5 cu. in./lb. Grey 7,200,000 psi 6,000 psi 15,700 psi 270,000 psi 1,403,000 psi 0.001 in. / in. 225 °F
  ›EpoxAcast® 670 6,000 cps 100A:16B 3 hours 24 hours 90 1.15 g/cc 20.51 cu. in./lb. Beige 4,500 psi 332,000 psi 13,000 psi 101,400 psi 11,000 psi 254,000 psi 0.002 in. / in. 350 °F
  ›EpoxAcast® 690 200 cps 100A:30B 5 hours 24 hours 80 1.10 g/cc 25 cu. in./lb. Clear 6,630 psi 572,000 psi 9,610 psi 91,300 psi 10,980 psi 410,000 psi 0.002 in. / in. 115 °F
  ›EpoxAcoat™ GREY Light Paste 5A:1B 100A:15B 20 minutes 40 minutes 60 minutes 4 hours 16 hours 87 85 1.49 g/cc 18.5 cu. in./lb. Grey 26,000 psi 24,000 psi 30,000 psi 0.00015 in. / in. 133 °F
  ›EpoxAcoat™ HT Light Paste 100A:18B 40 minutes 75 minutes 4 hours 24 hours 85 Dark Red 133 °F 284 °F
  ›EpoxAcoat™ RED Light Paste 5A:1B 100A:15B 20 minutes 40 minutes 60 minutes 4 hours 16 hours 87 85 1.49 g/cc 18.5 cu. in./lb. Red 26,000 psi 24,000 psi 30,000 psi 0.00015 in. / in. 133 °F
  ›EpoxAcoat™ WHITE Light Paste 5A:1B 100A:15B 20 minutes 40 minutes 60 minutes 4 hours 16 hours 87 85 1.49 g/cc 18.5 cu. in./lb. White 26,000 psi 24,000 psi 30,000 psi 0.00015 in. / in. 133 °F
  ›EpoxAmite® 101 1,000 cps 4A:1B 100A:24B 11 minutes 30 minutes 8 hours 84 1.13 g/cc 24.5 cu. in./lb. Clear Yellow 445,000 psi 7,930 psi 2.45 % 11,550 psi 121,400 psi 13,660 psi 468,000 psi 133 °F 35,100 psi 30,700 psi
  ›EpoxAmite® 102 650 cps 3A:1B 100A:29B 22 minutes 90 minutes 15 hours 80 1.11 g/cc 25 cu. in./lb. Clear Yellow 450,000 psi 8,180 psi 3.15 % 10,970 psi 122,000 psi 12,220 psi 423,000 psi 120 °F 26,800 psi 28,500 psi
  ›EpoxAmite® 103 650 cps 3A:1B 100A:28.4B 55 minutes 180 minutes 24 hours 80 1.10 g/cc 25.2 cu. in./lb. Clear Yellow 452,000 psi 7,910 psi 2.63 % 10,500 psi 104,000 psi 12,300 psi 429,000 psi 127 °F 27,000 psi 20,700 psi
  ›EpoxAmite® HT 650 cps 100A:33B 60 minutes 180 minutes 24 hours 80 1.1 g/cc 25.2 cu. in./lb. Clear 342,000 psi 6,500 psi 2.3 % 16,600 psi 168,000 psi 12,325 psi 429,000 psi 2,216,000 psi 300 °F 32,100 psi 20,700 psi 2,150,000 psi
  ›EpoxAmite® WHITE 101 3,400 cps 100A:20B 20 minutes 45 minutes 15 hours 83 1.25 g/cc 22.2 cu. in./lb. White 627,000 psi 5,130 psi 0.8 % 16,290 psi 116,000 psi 8,770 psi 465,000 psi 136 °F 24,700 psi 29,000 psi
  ›EpoxAmite® WHITE 102 2,800 cps 100A:23B 62 minutes 120 minutes 24 hours 85 1.23 g/cc 22.5 cu. in./lb. White 557,000 psi 5,600 psi 1.2 % 11,960 psi 114,000 psi 8,350 psi 446,000 psi 133 °F 30,700 psi 31,600 psi
  ›EPSILON™ + 101 Hardener Variable 100A:20B 15 minutes 45 minutes 60 minutes 16 hours 75 1.16 g/cc 23.9 cu. in./lb. Beige
  ›Epsilon™ PRO 4,000 cps 2A:1B 100A:44B 22 minutes 35 minutes 3 hours 16 hours 65 1.11 g/cc 25.0 cu. in./lb. Clear Amber
  ›EPSILON™ + 102 Hardener Variable 100A:25B 30 minutes 120 minutes 180 minutes 24 hours 75 1.14 g/cc 24.3 cu. in./lb. Beige
  ›Free Form SCULPT® Putty 1A:1B 1.5 hours 80 1.33 g/cc 20.73 cu. in./lb. Grey <.001 in. / in. 150 °F
  ›Free Form™ Habitat™ Flex FR Dough 1A:1B 1A:1B 90 minutes 24 hours 90 1.55 g/cc 17.9 cu. in./lb. Light Brown
  ›Free Form® AIR Dough 1A:1B 50 0.45 g/cc 61.6 cu. in./lb. Grey 140 °F 10.4 lb/ft³
  ›Free Form® Habitat® Black Dough 1A:1B 1A:1B 60 minutes 16 hours 85 1.6 g/cc 17.3 cu. in./lb. Black 3,480 psi 14,390 psi 160 °F 212 °F
  ›Free Form® Habitat® Fire Safe® Dough 1A:1B 1A:1B 90 minutes 16 hours 85 1.44 g/cc 17.3 cu. in./lb. Neutral 160 °F 212 °F
  ›Habitat Cast N Coat™ 13,500 cps 1A:1B 1A:1B 85 minutes 16 hours 85 1.51 g/cc 18.35 cu. in./lb. Tan 131 °F
  ›Habitat™ Folding Powder
  ›Plasti-Paste™ EPOXY Paste 2A:1B 2A:1B 40 minutes 60 minutes 16 hours 80 1.0 g/cc 27.73 cu. in./lb. Off-White 470,000 psi 3,320 psi 0.83 % 7,700 psi 138,000 psi 9,186 psi 2,273,000 psi 0.001 in. / in. 160 °F
  ›Tarbender™ 1,100 cps 2A:1B 100A:41B 45 minutes 2 hours 6 hours 8 hours 16 hours 75 1.09 g/cc 25.4 cu. in./lb. Clear
  ›XTC-3D® 350 cps 2A:1B 100A:42B 20 minutes 90 minutes 2 hours 80 1.09 g/cc 25.1 cu. in./lb. Clear (Slightly Yellow In Thick Sections)
Epoxy Putties ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 固化时间 Shore D Hardness 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 抗拉强度 Compressive Strength 收缩 Heat Deflection Temp Buoyant Force Heat Deflection With Post Cure
  ›Free Form SCULPT® Putty 1A:1B 1.5 hours 80 1.33 g/cc 20.73 cu. in./lb. Grey <.001 in. / in. 150 °F
  ›Free Form™ Habitat™ Flex FR Dough 1A:1B 1A:1B 90 minutes 24 hours 90 1.55 g/cc 17.9 cu. in./lb. Light Brown
  ›Free Form® AIR Dough 1A:1B 50 0.45 g/cc 61.6 cu. in./lb. Grey 140 °F 10.4 lb/ft³
  ›Free Form® Habitat® Black Dough 1A:1B 1A:1B 60 minutes 16 hours 85 1.6 g/cc 17.3 cu. in./lb. Black 3,480 psi 14,390 psi 160 °F 212 °F
  ›Free Form® Habitat® Fire Safe® Dough 1A:1B 1A:1B 90 minutes 16 hours 85 1.44 g/cc 17.3 cu. in./lb. Neutral 160 °F 212 °F
  ›Habitat™ Folding Powder
Mix and Pour Expanding Foams ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 Tack Free Time Handling Time 固化时间 Expansion (approximate) Foam Density 比重 比容 颜色
  ›EZ-Spray® FlexFoam 1,000 cps 1A:1B 10 seconds 2 minutes 15 minutes 7 times 0.11 g/cc White
  ›EZ-Spray® Foam 400 cps 1A:1B 13 seconds 2 minutes 10 minutes 7 times 0.128 g/cc Tan
  ›FlexFoam-iT!™ 14 1,000 cps 1A:2B 100A:190B 60 seconds 2 hours 2 hours 4 times 14 lb/ft³ 0.22 g/cc 114 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ 17 1,000 cps 1A:2B 100A:185B 60 seconds 2 hours 2 hours 3.5 times 17 lb/ft³ 0.27 g/cc 93 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ 23 FR 1,000 cps N/A 85A:100B 90 seconds 2 hours 2 hours 2 times 23 lb/ft³ 0.37 g/cc 68 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ 25 1,000 cps N/A 1A:2B 90 seconds 2 hours 2 hours 2 times 25 lb/ft³ 0.4 g/cc 63 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ 6 1,000 cps 1A:1B 105A:100B 35 seconds 2 hours 2 hours 10 times 6 lb/ft³ 0.9 g/cc 280 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ 7 FR 1,000 cps 1A:1B 100A:88B 35 seconds 2 hours 2 hours 8 times 7 lb/ft³ 0.11 g/cc 229 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ III 1,000 cps 1A:2B 57.5A:100B 35 seconds 2 hours 2 hours 15 times 3 lb/ft³ 0.05 g/cc 504 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ IV 1,000 cps N/A 80A:100B 30 seconds 2 hours 2 hours 13 times 4 lb/ft³ 0.06 g/cc 420 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ V 1,000 cps 1A:1B 105A:100B 50 seconds 2 hours 2 hours 11 times 5 lb/ft³ 0.8 g/cc 315 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ VIII 1,000 cps 1A:2B 52.6A:100B 35 seconds 2 hours 2 hours 7 times 8 lb/ft³ 0.13 g/cc 194 cu. in./lb. White
  ›FlexFoam-iT!™ X 1,000 cps 1A:1B 105A:100B 50 seconds 2 hours 2 hours 6 times 10 lb/ft³ 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. White
  ›FOAM-iT!™ 10 400 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 6 times 10 lb/ft³ 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. Beige
  ›FOAM-iT!™ 10 SLOW 400 cps 1A:1B 100A:87B 3.5 minutes 1 hour 4 hours 6 times 10 lb/ft³ 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. Beige
  ›FOAM-iT!™ 15 500 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 4 times 15 lb/ft³ 0.24 g/cc 105 cu. in./lb. Beige
  ›FOAM-iT!™ 26 500 cps 1A:1B 100A:90B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 2 times 26 lb/ft³ 0.42 g/cc 60 cu. in./lb. White
  ›FOAM-iT!™ 3 200 cps 1A:1B 100A:87B 1 minute 20 minutes 2 hours 18 times 3 lb/ft³ 0.05 g/cc 504 cu. in./lb. Beige
  ›FOAM-iT!™ 4 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 14 times 4 lb/ft³ 0.06 g/cc 420 cu. in./lb. Beige
  ›FOAM-iT!™ 4 BLACK 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 14 times 4 lb/ft³ 0.06 g/cc 420 cu. in./lb. Black
  ›FOAM-iT!™ 5 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 10 times 5 lb/ft³ 0.08 g/cc 315 cu. in./lb. Beige
  ›FOAM-iT!™ 8 300 cps 2A:1B 1.5 minutes 20 minutes 2 hours 8 times 8 lb/ft³ 0.13 g/cc 194 cu. in./lb. Off White
  ›Soma Foama® 15 10,000 cps 2A:1B 100A:47B 30 seconds 20 minutes 1 hour 4 times 15 lb/ft³ 0.24 g/cc 115 cu. in./lb. White
  ›Soma Foama® 25 10,000 cps 1A:1B 1A:1B 90 seconds 20 minutes 1 hour 2-3 times 25 lb/ft³ 0.40 g/cc 69 cu. in./lb. White
Adhesives ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 Handling Time 固化时间 Barcol 935 Hardness Shore D Hardness 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 Die C Tear Strength 抗拉强度 Tensile Modulus 断裂伸长率 Compressive Strength Compressive Modulus Flexural Strength 收缩 Modulus of Elasticity in Compression Modulus of Elasticity in Tension Sag Resistance Compressive Yield Strength
  ›Black Cat™ 85 5,400 cps 1:1 100A:92B 3.5 minutes 2.5 hours 85A 1.11 g/cc 25 cu. in./lb. Black 175 pli 3,400 psi 121 % 0.0038 in. / in. 700 psi
  ›EA-40® Light Paste 1A:1B 1A:1B 2 hours 24 hours 66 1.10 g/cc Clear Amber 3,400 psi 1.0 %
  ›Metal‌set® A4 Paste 1A:1B 1A:1B 22 minutes 16 hours 71 1.43 g/cc 19.5 cu. in./lb. Metallic 3,600 psi 165,000 psi 1.2 % 7,500 psi 160,000 psi 1/4 in.
  ›MT-13® Light Paste 1A:1B 100A:123B 35 minutes 16 hours 72 1.37 g/cc White 4,300 psi 285,000 psi 0.8 % 8,700 psi 165,000 psi 1/16 in.
  ›PC-3® Paste 1A:1B 1A:1B 20 minutes 24 hours 75 1.4 g/cc 20 cu. in./lb. Black 3,000 psi 5,000 psi 0.003 in. / in. 5,000 psi
  ›Super Instant® Light Paste 1A:1B 2.5 minutes 10 minutes 60 1.17 g/cc Clear Amber 1,100 psi 10+ % 115,000 psi 27,000 psi 4,500 psi
  ›URE-BOND™ 90 6,500 cps 1:1 100A:88B 8 minutes 4 hours 16 hours 90 1.11 g/cc 25 cu. in./lb. Amber
Polymer Modifiers for Concrete and Gypsum ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 固化时间 比容 颜色 抗拉强度 Ultimate Tensile Compressive Strength Flexural Strength 温度-最高 Freeze / Thaw Resistance Water Absorption Water Vapor Diffusion Coefficient Impact Resistance Ultimate Flexural Density Coefficient of Thermal Expansion
  ›duoMatrix® NEO Variable 100A:50B 100A:50B 6 minutes 60 minutes 17.45 cu. in./lb. White 3300-5500 psi 6500-9500 psi 7500-9800 psi 200 °F
  ›duoMatrix®-C Variable 90 minutes 16 hours 1.06 cu. in./lb. 900 psi 13,000 psi 5,000 psi
  ›duoMatrix®-G Variable 100 Parts Gypsum + 50 Parts C-1 Latex + 10 Parts C-2 Resin + 0.5 Parts C-3 Hardener 60 minutes 120 minutes 17.45 cu. in./lb. Bright White 3300-5500 psi 6500-9500 psi 7500-9800 psi 200 °F
  ›Forton® MG Variable 30 minutes 90 minutes Bright White 3500 - 5100 psi 6000 - 9000 psi 200 °F 300 cycles 0.8 ‰ after 24 hour water soak 250 mµ 170 in lb / in² 3500 - 9400 psi 95 - 100 lb/ft³ 11.1x10-6 in/in/℉
  ›Forton® MG Sculptor Kit
  ›Forton® VF-774 100,300 cps
  ›Forton® VF-812 Variable 90 minutes Bright White 5,100 psi 9,000 psi 200 °F
  ›Matrix® Chopped Glass
Polysulfide Rubber ›
产品品名 混合黏度 重量混合比 操作时间 固化时间 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 抗拉强度 断裂伸长率 100 模量 收缩
  ›FMC® 200 6,000 cps 100A:12B 50 minutes 16 hours 20 1.35 g/cc 20.5 cu. in./lb. Black 157 psi 700 % 29 psi negligible in. / in.
  ›FMC® 201 6,000 cps 100A:12B 50 minutes 16 hours 15 1.35 g/cc 20.5 cu. in./lb. Black 150 psi 700 % 29 psi negligible in. / in.
  ›FMC® 205 6,000 cps 100A:12B 90 minutes 16 hours 12 1.38 g/cc 20.1 cu. in./lb. Black 60 psi 550 % 15 psi
Lifecasting Materials ›
产品品名 混合黏度 体积混合比 重量混合比 操作时间 固化时间 邵氏硬度A 比重 比容 颜色 Die C Tear Strength 抗拉强度 断裂伸长率 收缩
  ›Alja-Safe™ Variable 1 Part Warm Water (80° F / 27° C) to 1 Part Alja-Safe Powder 4 Parts Warm Water (80° F / 27° C) to 1 Part Alja-Safe Powder 5 minutes 8 minutes 26 cu. in./lb. Light Purple
  ›Alja-Safe™ Acrobat Variable 1 Part warm water (80° F / 27° C) to 1 Part Alja-Safe Acrobat® powder (or 3 parts water to 1 part Acrobat® by weight) 5 minutes 8 minutes 26 cu. in./lb. Off White
  ›Alja-Safe™ Breeze Variable 5 Parts Warm Water (80° F / 27° C) to 1 Part Alja-Safe Breeze liquid 3 minutes 8 minutes 26 cu. in./lb. Blue
  ›Body Double™ Fast Set Brushable 1A:1B 1A:1B 90 seconds 7 minutes 25 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Aqua, Green 40 pli 450 psi 500 % <.001 in. / in.
  ›Body Double™ Silk Brushable 1A:1B 1A:1B 6 minutes 20 minutes 25 0.91 g/cc 30.4 cu. in./lb. Green <.001 in. / in.
  ›Body Double™ Standard Set Brushable 1A:1B 1A:1B 5 minutes 20 minutes 25 1.17 g/cc 23.7 cu. in./lb. Purple 40 pli 525 psi 500 % <.001 in. / in.